Menu

user_mobilelogo

Allmänna villkor gällande stuguthyrning vid Tveta Strand

Gällande from 2015-04-01

Vi som uthyrare
Ansvarig uthyrare är Jonas Lindén. Adress: Norr Ryby 882, 732 96 Arboga, Telefon: 070-5503008

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
- Du erhåller en skriftlig bekräftelse på din bokning
- Du får information om var nyckel kan hämtas i god tid, men inte mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag
- Stugan stämmer med den beskrivning vi tillhandahåller.
- Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
- Du får disponera stugan från klockan 15:00 avtalad ankomstdag till klockan 10:00 avtalad avresedag, om inget annat bekräftats

Bindande bokning
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och anmälningsavgiften (eller hela avgiften) är inbetald.

Betalning
I de fall bokning sker tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 30% av den totala kostnaden för din bokning. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi skickat dig en bekräftelse på din bokning. Datum framgår av bekräftelse/faktura. Anmälningsavgiften räknas därefter av från den totala hyreskostnaden.
Resterande del skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.

Har bokning skett senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från angivet bokningsdatum, dock senast dagen före avtalad ankomstdag. Bokningsdatum framgår av bekräftelse/faktura som vi skickat till dig.

Om bokning har skett av längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30 dagarsperioderna förrän sista arbetsdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

Utebliven betalning
Skulle betalning av anmälningsavgift eller av hela hyran inte ske i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyresavgiften räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning
Avbokning skall ske skriftligen till oss via e-post (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Avbokning räknas inte om den görs till någon annan än oss, muntligen eller sänds/lämnas till eller i stugan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Sker avbokning tidigare än 40 dagar före avtalad ankomstdag måste du betala motsvarande anmälningsavgiften, dvs 30% av den totala kostnaden för din bokning.

Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag måste du betala hela hyresavgiften.
I det fall du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, kommer du att omedelbart återfå mellanskillnaden från oss.

Sjukdom eller olycksfall
Genom att köpa avbeställningsskydd kan du skydda dig mot avbeställningskostnaden. Kostnaden för avbeställningsskyddet framgår av aktuell prislista och avser kostnaden per stuga.
Avbeställningsskyddet innebär att du i vissa fall kan avboka fram till och med dagen före avtalad ankomstdag utan någon extra kostnad.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när bokning skedde:
i. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär
ii. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
iii. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Sådan händelse kan vara omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från exempelvis läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, dock senast 7 dagar efter avbokningsdagen.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Hyresgästens rättigheter
I händelse av att vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda en likvärdig ersättningsstuga, har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi återbetalar då hela summan du betalat till oss.
Istället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att hyreskostnaden sätts ned.

Vid klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Helst inom tre dagar från avtalad ankomstdag. Fel som uppstår under vistelsen skall omgående anmälas så att det finns en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta annan person i ditt ställe som hyrestagare och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift.

Hyresgästens skyldigheter
Som hyresgäst ansvarar du för att vårda stugan och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och samtliga dess inventarier genom att du, någon i ditt sällskap eller någon du gett tillträde varit vårdslös.

Stugan får inte hyras ut i andra hand. Du får heller inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Före avresa skall stugan städas. För detaljer se städinstruktionerna. Utrustning skall återställas till sin ordinarie plats. Eventuellt skräp och nedsmutsning av de yttre områdena skall plockas undan och rengöras. Eventuella bokade tillägg skall rengöras. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.

Du kan om så önskas köpa avresestädningen av oss. Detta beställs då i samband med bokning av stugan. Kostnad se aktuell prislista.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Oenighet
Vid eventuella klagomål skall du vända dig direkt till oss med dessa. Dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Kommer vi inte överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Övrigt
Stugor hyrs endast ut till personer över 18 år. I händelse av att ålder inte kan styrkas genom legitimation har vi rätt att neka tillträde till stuga.

Inga husdjur är tillåtna.
Stuga är rökfri.

Information

Administration